محتوای آموزش زبان فرانسه

محتوای آموزش زبان فرانسه

در این مجموعه آموزشی زبان فرانسه از مقطع پیش دبستان آغاز گردیده است و در مقاطع بعدی ادامه خواهد یافت.

اصول یادگیری زبان دوم مبتنی به روش های نوین آموزشی و با تکیه بر چهار توانایی درک شنیداری، درک نوشتاری، بیان شفاهی و بیان کتبی با استفاده از (TBI) می باشد که برای اولین بار در این مجتمع آموزشی برای آموزش زبان فرانسه استفاده می شود.

این سیستم آموزشی مبتنی بر  تکنولوژی روز اروپا بوده و براساس استفاده از ربان آموزی اتحادیه اروپا (CECR) توسط مربیان متخصص  دوره دیده از دانشگاههای  CLA, Cavilam , CIA ,Accord تحت نظارت سوپروایزر آموزشی زبان فرانسه در مقاطع مختلف انجام می گیرد و دانش آموزان در سالهای پایان دوره ابتدایی ه ترتیب برای امتحانات بین المللی Delfprim در مقاطع A1-1,A1 و A2 که در بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار می شود آماده می شوند.

ضمنا این سیستم در تابستان نیز ادامه خواهد داشت.

منوی دسترسی