محتوای آموزش کارکاه زندگی

محتوای آموزش کارکاه زندگی

کارگاه زندگی با تکیه بر طبیعت ، محیط پیرامون و حوادث جاری در اطراف کودک با بهره گیری از تجارب اولیه و برداشت های شخصی کودک همراه با بازی های متفاوت ، مفاهیم را توسط ذهن پویای کودک می پروراند. 

 مفاهیم آموزشی در قالب مهارت های زندگی توسط روانشناس کودک ارائه می گردد :

 

 
خودآگاهی و شناخت احساسات
 
همدلی و شناخت احساسات دیگران
 
ارتباط مؤثر 
 
روابط بین فردی
 
توانایی مقابله با استرس
 
برگزاری کارگاه مشاغل
منوی دسترسی