محتوای کارگاه تحقیق و پژوهش

محتوای کارگاه تحقیق و پژوهش

در زنگ تحقیق و پژوهش دانش آموزان با توجه به مقطع سنی خود با روند علمی تحقیق آشنا می شوند.در ابتدای سال موضوعی متناسب با هر پایه مشخص شد.و علاوه بر تحقیق با رابطه با موضوع،دانش آموزان هر هفته یک زنگ به کارگاه آمده و در رابطه با موضوع خود کار عملی انجام می دهند که در پایان سال این دست ساخته ها به نمایش گذاشته می شود.

در ضمن دانش آموزانی که تمایل به شرکت در مسابقات جابر بن حیان و... باشد،از سوی مربیان مورد نظر یاری می شوند.

منوی دسترسی